FÖRSILVRING OCH FÖRGYLLNING

Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB utför försilvring och förgyllning.

Beskrivning

Både silver och guld är ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer (dock ej silver i svavelhaltig miljö). Försilvring och förgyllning används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används båda metoderna för dekorativ ytbehandling. Försilvring används även som friktionsnedsättande beläggning för lager etc.

Val av skikttjocklek

Eftersom både silver och guld fungerar som ett katodiskt korrosionsskydd skyddas inte den underliggande metallen mot korrosionsangrepp i sprickor och porer. Man lägger därför ofta ett mellanskikt av nickel eller koppar för att förhindra galvanisk korrosion i sprickor och porer.

Det finns inga SIS-normer som reglerar skikttjocklekar vid försilvring eller förgyllning. Vi har därför utarbetat följande värden att användas som rekommendationer:

Användningsområde (försilvring) Skikttjocklek (my)
Kontaktbleck och fjädrar för elektriska ändamål 2
D:o med högre krav på de överförda strömstyrkorna, mild korrosiv miljö  5
D:o i medelhård-hård korrosiv miljö 10 (+ tunt skikt av guld)
Kontaktdon för höga strömstyrkor 10-20
Elutrustning i mycket hård korrosiv miljö (cellulosaindustri, marin atmosfär) 10-20
Livsmedels- och kemisk industri  20-50
Lagerdetaljer 50+ Matbestick ("restaurangförsilvring") 35
Användningsområde (Förgyllning) Skikttjocklek (my)
Kontaktbleck och fjädrar för enklare elektriska ändamål, ofta behandling i trumma  0,5
D:o med högre krav på de överförda strömstyrkoma, mild korrosiv miljö  3
D:o i medelhård-hård korrosiv miljö 5
Kontaktdon för höga strömstyrkor 5
Dekorativ användning 0,5

Synpunkter vid konstruktion

Ingen speciell hänsyn bör tas vid konstruktion av detaljer som ska försilvras eller förgyllas.

Vid konstruktion av detaljer som endast ska förgyllas på kontaktytor, kan det vara bra om det är lätt att maskera övriga ytor som inte ska förgyllas eftersom guld är en mycket dyr metall.

Miljöaspekter

Både guld och silver betraktas som ogiftiga metaller. Dock är många av de föreningar som används vid ytbehandlingen giftiga.

På grund av metallernas höga pris lönar det sig oftast att återföra metallerna till processbaden innan de når reningsverket. Därefter tas det resterande spillvattnet om hand av ytbehandlarens reningsverk.