ANODISERING

Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB utför anodisering i två färger, natur och svart.

Beskrivning

Anodisering används som korrosionsskyddande ytbehandling på detaljer av aluminium och aluminiumlegeringar. Ytan blir efter behandlingen hård, korrosionsbeständig, nötningsbeständig och elektriskt isolerande. Genom att elektrolytiskt oxidera ytan i syra, bildas ett skyddande oxidskikt. Oxidskiktet kan dessutom infärgas i ett stort antal kulörer.

Val av aluminiumlegeringar vid konstruktion Ren aluminium (99.9% eller renare) förekommer i stort sett endast som plätering på legerad aluminiumplåt. När vi talar om anodisering avser vi därför behandling av aluminium med tillsatser av andra ämnen. Vid val av aluminiumlegering kan man utgå från att alla tillsatser utom magnesium försämrar resultatet ur dekorativ synpunkt. Koppar begränsar möjligheterna att bygga upp tjocka skikt: kisel ger mörka skikt och begränsad skikttjocklek, mangan och bly mörkfärgar skiktet men stör ej skiktuppbyggnaden.

Exempel på olika legeringars anodiserbarhet:

Legering (SIS) Anodiseringsresulta
4004,4007.4008.4106 Bra för dekorativa skikt
4335.4338,4355 Ger tunna skikt. dåligt korrosionsskydd
4212 Bra korrosionsskydd. dekorativt
4425 Bra dekorativa skikt (gjutlegeringar ger dock en viss flammighet)
4363,4438 Bra resultat. Ljusa skikt
4260.4261.4244,4253 Ger grå till brunsvarta skikt
4252,4254 Dåliga skikt, mörka, tunna, flammiga

På grund av de olika legeringarnas anodiseringsresultat är det viktigt att informera om vilken legering detaljen är tillverkad i så att en del av ovannämnda effekter kan minskas.

Praktiska synpunkter vid tillverkning av aluminiumdetaljer

Placera ej svetsfogar på ytor som skall se dekorativa ut. Anodisering av svetsfogar ger i regel missfärgning på grund av legeringsämnen i svetsmaterialet.

Borra alltid hål i rörkonstruktioner så att badvätska kan genomströmma hela detaljen annars kan inneslutningar ge kvarstannande badvätska.

Nitade och punktsvetsade förband ger ofta problem så att infärgningen störs och ränder bildas på ej infärgade detaljer.

Nit- och skruvförband som utförs före anodiseringen måste till alla delar vara tillverkade av aluminium. Undvik djupa bottenhål eftersom det ger problem med sköljning av detaljen efter anodisering.

Miljöaspekter

En anodiserad detalj ger ej upphov till allergier hos människor.

En anodiserad detalj som får ligga ute i naturen har ej någon påverkan på omgivningen.

Anodisering ger vid ytbehandlingen spillvatten i form av aluminiumhydroxid och i vissa fall tungmetaller som sexvärd krom. Allt spillvatten måste behandlas i reningsanläggningen. Om infärgning sker innehåller färgämnena ofta andra tungmetaller som t ex nickel.

Vid en jämförelse med andra ytbehandlingsmetoder är anodisering en av de mindre miljöpåverkande processerna.