Ytbehandlingar

Här ser du våra tjänster

Anodisering

Anodisering används som korrosionsskyddande ytbehandling på detaljer av aluminium och aluminiumlegeringar. Ytan blir efter behandlingen hård, korrosionsbeständig, nötningsbeständig och elektriskt isolerande. Genom att elektrolytiskt oxidera ytan i syra, bildas ett skyddande oxidskikt. 
Läs mer

Betning

Betning innebär att man behandlar metallen i en syra eller syrablandning. Betning ingår oftast som en del i förbehandlingen av metaller före metallbeläggning. Betningens uppgift är att avlägsna oxider och slagg från valsning, värmebehandling, svetsning etc. med inget eller ringa angrepp på basmetallen.
Läs mer

Elpolering

Elektrolytisk polering görs för att erhålla en mycket blank dekorativ yta samtidigt som korrosionsskyddet förstärks väsentligt. Ofta elpoleras detaljer för användning i marin miljö och i hård industriatmosfär. Elpolering av rostfritt föregås ofta av betning.
Läs mer

Fosfatering

Fosfatering används i huvudsak för stål. Förzinkat stål, zink och aluminium. Ytbehandlingen innebär en kemisk omvandling av metallytan där ett svårlösligt metallfosfat bildas. Fosfateringen i sig ger ett dåligt korrosionsskydd men genom efterföljande målning eller inoljning erhålls ett bättre korrosionsskydd.
Läs mer

Förgyllning

Guld tillhör ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer. Förgyllning används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används metoden för dekorativ ytbehandling.
Läs mer

Förkoppring

Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB utför förkoppring i ett cyankaliskt kopparbad.

Förkoppring används sällan som enskild ytbehandling utan oftast som en förberedande behandling för annan ytbehandling, t ex vid förnickling av aluminium.
Läs mer

Förnickling och förkromning

Vi utför flera kombinationer av förnickling och förkromning. Förkromningsprocessen är baserad på den ur miljösynpunkt förmånligare trevärda kromprocessen. Förnickling lämpar sig som ytbehandling på de flesta metaller som t ex stål, gjutjärn, koppar och dess legeringar och även i mindre omfattning på aluminium och dess legeringar.
Läs mer

Försilvring

Silver tillhör ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer (dock ej i svavelhaltig miljö). Försilvring används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används metoden för dekorativ ytbehandling. Försilvring används även som friktionsnedsättande beläggning för lager etc.
Läs mer

Förtenning

Förtenning är en ytbehandlingsmetod som används som korrosionsskydd för stål och koppar med dess legeringar. Ytskiktet ger ett bra korrosionsskydd som dessutom är böjbart efter ytbehandling. Tennbeläggningar lämpar sig mycket bra för lödning.
Läs mer

Förzinkning

Elförzinkning är en metod för att skydda detaljer mot korrision. Metoden ger ytan ett katodiskt skydd, zinken agerar som offeranod. Detta innebär att vid en spricka där järn / stål blottas skyddas detaljen av närliggande zink. Därför används ofta förzinkning som grund före lackering. Kan infärgas i färgerna blå, gul och svart. Vi kan förzinka både genom att hänga godset men också i trumma
Läs mer

Hårdkrom

Med hårdförkromning menas elektrolytiskt utfällda kromskikt som är tjockare än glanskromskikt (i regel mer än 3 my). Ytbehandlingen ger ett mycket gott korrosionsskydd i kombination med ett utmärkt slitageskydd. Friktionskoefficienten för det utfällda kromskiktet är mycket låg varför metoden har fått en mycket stor användning inom hydraulikområdet.
Läs mer

Kemisk förnickling

Kemisk förnickling är en ytbehandlingsmetod som innebär att man på kemisk väg fäller ut ett nickelskikt på en detalj. Eftersom utfällningen sker utan strömtillförsel ger denna metod extremt jämna skikt.
Läs mer

Korrosion

Korrosion uppkommer på metaller. Med korrosion menas varje angrepp på metallytan som ej är önskvärd. Angreppet förstör eller fräter metallen i fråga och resultatet blir ofta en missfärgning och i många fall en förändring av metallens egenskaper såsom hållfasthet mm. Korrosion är ett stort problem inom industrin. Årligen förstörs mycket stora värden på grund av korrosion. Genom att välja effektiva ytbehandlingsmetoder kan man skydda sina konstruktioner och material mot korrosion.
Läs mer

Kromatering

Kromatering utförs i huvudsak på zink, aluminium och magnesium. Ytbehandlingen utförs genom att detaljen doppas i en kromhaltig lösning som reagerar med metallytan så att en tunn, icke-metallisk beläggning erhålls på ytan. s k kromatskikt. Vi utför tre olika sorters kromatering, gulkromatering (innehåller sexvärt krom) och två miljövänliga alternativ i form av både E-clps 4600 och Surtech 650.
Läs mer
Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se