Kemisk förnickling

Vad är Kemisk förnickling?

Kemisk förnickling är en ytbehandlingsmetod som innebär att man på kemisk väg fäller ut ett nickelskikt på en detalj. Eftersom utfällningen sker utan strömtillförsel ger denna metod extremt jämna skikt. Skikttjockleken blir densamma oberoende av detaljens utseende, även vassa kanter och smala spalter får samma skikttjocklek som övriga ytor. Metoden ger också en mycket hård yta (upp till 1100 HV efter värmebehandling) och ett effektivt korrosionsskydd. Vi utför kemisk förnickling i både mellan- och högfosfor. Vi har även möjlighet att behandla kemnickel tillsammans med efterliggande teflon.

Val av konstruktionsmaterial och skikttjocklek Alla vanliga konstruktionsmaterial som stål, koppar, aluminium och deras legeringar lämpar sig för kemisk förnickling.

Metoden tillåter att belägga detaljer med så stor måttnoggrannhet att hänsyn kan tas redan vid konstruktionen och tillverkningen för det kommande nickelskiktet.

Det är ofta möjligt att välja ett billigt konstruktionsmaterial och genom kemisk förnickling förändra detaljens egenskaper (utseende, hårdhet, korrosionsbeständighet). Totalekonomin vid val av denna ytbehandlingsmetod är därför ofta väldigt god.

(Ventil och pumpaxlar av rostfritt stål förnicklas kemiskt för att undvika skärning.)

Kemisk förnickling
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt
Kemisk förnickling Högfosfor
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt
Kemisk förnickling + Teflon
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt

Synpunkter vid konstruktion

Eftersom kemisk förnickling ger helt jämna ytskikt överallt behöver ingen speciell hänsyn tas vid konstruktion. Det kan dock vara bra att veta att metoden medger utfällning av skikt med stor noggrannhet, varför måttförändringen p.g.a. ytbehandlingen kan beaktas redan vid konstruktion.

Dock kan ojämn beläggning uppkomma om lösningen ej kan cirkulera fritt varför det i bottenhål etc. kan resultera i tunnare skikt. Detaljerna måste också kunna hängas så att det inte bildas luft- eller gasfickor som förhindrar nickelutfällningen.

Miljöaspekter

Kemiskt utfällda nickelskikt kan för känsliga personer orsaka samma typ av allergiska reaktioner som elektrolytiskt utfällda nickelskikt.

Nickel är en tungmetall som måste avlägsnas ur spillvattnet hos ytbehandlaren. Detta sker genom att fälla ut metallen som ett salt och filtrera den inför vidare transport till SAKAB.

I jämförelse med andra ytbehandlingsmetoder för att uppnå likartade egenskaper (t ex hårdförkromning) är metoden klart bättre ur miljösynpunkt.

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se