Försilvring

Vad är Försilvring?

Silver tillhör ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer (dock ej i svavelhaltig miljö). Försilvring används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används metoden för dekorativ ytbehandling. Försilvring används även som friktionsnedsättande beläggning för lager etc.

Försilvring
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt

Val av skikttjocklek

Eftersom Silver fungerar som ett katodiskt korrosionsskydd skyddas inte den underliggande metallen mot korrosionsangrepp i sprickor och porer. Man lägger därför ofta ett mellanskikt av nickel eller koppar för att förhindra galvanisk korrosion i sprickor och porer.

Det finns inga SIS-normer som reglerar skikttjocklekar vid försilvring. Vi har därför utarbetat följande värden att användas som rekommendationer:

Användningsområde (Försilvring)
Skikttjocklek (my)
Kontaktbleck och fjädrar för elektriska ändamål
2
D:o med högre krav på de överförda strömstyrkorna, mild korrosiv miljö
5
D:o i medelhård-hård korrosiv miljö
10 (+ tunt skikt av guld)
Kontaktdon för höga strömstyrkor
10-20
Elutrustning i mycket hård korrosiv miljö (cellulosaindustri, marin atmosfär)
10-20
Livsmedels- och kemisk industri
20-50
Lagerdetaljer 50+ Matbestick ("restaurangförsilvring")
35
Dekorativ användning
0,5

Synpunkter vid konstruktion

Ingen speciell hänsyn behöver tas vid konstruktion av detaljer som ska försilvras.

Miljöaspekter

Silver betraktas som en ogiftig metall. Dock är många av de föreningar som används vid ytbehandlingen giftiga.

På grund av metallernas höga pris lönar det sig oftast att återföra metallerna till processbaden innan de når reningsverket. Därefter tas det resterande spillvattnet om hand av ytbehandlarens reningsverk.

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se